Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

Dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư.