Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
 

Attachments